Acute Low Back Pain

Các điểm quan trọng khi đánh giá Đau lưng dưới (đau thắt lưng) Đánh giá Trong phần hỏi bệnh và khám, phải tìm hoặc loại trừ các dấu hiệu báo động của (1) Đau rễ thần kinh (radiculopathy), (2) Hẹp ống tủy (spinal stenosis), (3) Ung thư (...